چهار شنبه 15 تیر ماه سال 1401
Wednesday, July 6, 2022
Login
اعضای شورا
ردیف نام و نام خانوادگی موسس مدرسه شماره تماس سمت   پست الکترونیک
1 خانم عابدیان تلاش 22502526 رئیس    
2 خانم میرزایی فرهیختگان 22545406      
3 آقای فاتح راد مجتمع فرهنگ 77322000      
4 آقای سید علی رسول زاده علم و ایمان 22508383      
5 خانم نادره معدنی ماه و مهتاب 22778130      
6 خانم ضیا مطلق فرهنگ ایران   دبیر شورا    
7 آقای غنیان دارالفنون 77709233 نایب رئیس و عضو شورای شهر تهران