چهار شنبه 15 تیر ماه سال 1401
Wednesday, July 6, 2022
Login
الف- کمیته نهادینه کردن قانون و امور حقوقی
1- ارائه پیشنهاد در زمینه تحکیم و تقویت و اصلاح قوانین، آیین نامه ها، دستور العمل ها برای تدام ، اعتلای کیفیت آموزش، حفظ حقوق و تعالی مبانی و حفقظ شعائر دینی مدارس غیردولتی و مراکز آموزش و پرورش به مسئولان.
2- ارائه راهکار های اجرایی مناسب به منظور هدایت و راهبری آموزشی.
3- طرح مطالب حقوقی و ارائه راهکارهای مربوطه در خصوص مشکلات حقوقی جهت اختصاص دادن مطالب مذکور در فصلنامه فرهنگ مشارکت.
4- ایجاد هسته مشاوره ای در زمینه مرتفع ساختن مشکلات و مسائل حقوقی موسسین و پاسخگویی به سوالات مربوطه.
5- تشریک مساعی در زمینه بازنگری مفاد اساسنامه موسسه و تعاونی موجود و ایجاد وحدت رویه و یافتن راه کارهای مناسب جهت حذف و تعدیل مداد بازدارنده در اساسنامه مذکور با رعایت قوانین.
6- ارائه راهکارهای لازم جهت توسعه و اشتغال زایی و افزایش کیفیت.
7- ارائه پیشنهادات جهت رفع مشکلات مربوط به زمینهای واگذاری و مسائل احداث مدارس غیردولتی.
8- بررسی و تحقیق پیرامون عوامل موثر در توسعه کیفی و کمی مدارس غیر دولتی استان.