چهار شنبه 15 تیر ماه سال 1401
Wednesday, July 6, 2022
Login
کارودانش دخترانه
نام مدرسهنام مدیرنام موسسشماره تماسآدرسرشتهوب سایت
علم و هنرفریده حصیبیفریده حصیبی26317000-26317001-26317002-09195390290بزرگراه رسالت - خ بنی هاشم - بعد از پمپ گاز - کوی طبریکامپیوتر - حسابداری - هتلداری - نقشه کشی معماری - اول عمومی
نور دانشزهرا بنی اسدیزهرا بنی اسدی77870122-77712362نرسیده به فلکه سوم تهرانپارس - خ 196 غربی - پ 44کامپیوتر - گرافیک رایانه - حسابداری - هتلداری - چهره سازی - اول عمومی