چهار شنبه 15 تیر ماه سال 1401
Wednesday, July 6, 2022
Login
مدارس راهنمایی دخترانه
نام مدرسهنام مدیرنام موسسشماره تماسآدرسرشتهوب سایت
تلاش منصوره حسن يزديمهر انگيز عابديان22331100 - 22520777خ شهيد عراقي خ ملكي نسب كوچه بنفشه پلاك 25 
راهنمایی حافظان وحيبتول حقیبتول حقي 22528780 - 22306074شهید عراقی قبل از پل همت - انتهای همیشه بهار شرقی پلاک 4 
راهنمایی خديجه كبري نسرین الملوک عباسپور تهرانینسرين عباسپور تهراني22768512خ پاسداران روبروی برج سفید نبش بوستان 6  
راهنمایی زينبيهفرشته فقی سیفی زادهفرشته فقی سیفی زاده77333732 - 77141628انتهای جشنواره روبروی فرهنگسرای اشراق خ درختی - نبش قاسمی 
راهنمایی سراي دانشعطيه سميعيمريم صابري خوش قدم26319500 - 5 رسالت - خ ش کرد - کوچه ش برادران مظفری پلاک 76 
راهنمایی سروش نوينفاطمه حیدریفاطمه كياني77007496حکیمیه بلوار بهار انتهای شکوفه پلاک 9 
راهنمایی شايستگانزهرا اميرياعظم پيش بين77878171تهرانپارس خ 182 غربي نبش زرين پ2 
راهنمایی صبامنیژه اردکانیمعظم كرباسي زاده22935815چهارراه پاسداران - خ مغان میدان حسین آباد خ جوانشیر شرقی خ احمد آبادی 
راهنمایی عترتفاطمه حاج سید جولادیفاطمه حاج سید جولادی22980985بزرگراه شهید همت لویزان شیان 3 شهرک شهید دقایقی 
راهنمایی فروغ علمآذر عاصفيرقيه زندي22843628خ رسالت خ ش عراقي شمال ك ش خداوردي پ8 
راهنمایی فرهيختگانزهرا بهمنیپوراندخت محمد ميرزايي22545406-22544771پاسداران گلستان 4نبش امير ابراهيمي پ 41 
راهنمایی گلهاي زهراسيمين دهقاننسرين مجدآبادي22301449-22512062خ ريحاني – خ ميرزا علي پ 13 
راهنمایی مرضيهمریم نوروزیطاهره گلزاري77885924-77866750تهرانپارس خ فرجام خ رشيد شمالي نبش 176 غربي 
راهنمایی نداي آزاديصفیه مسعودیطاهره سراجيان77376856فلکه چهارم تهرانپاس خ 220 غربی پلاک 47  
سلیمهربابه قاسميفرشته شير محمدي4 - 26319643اتوبان رسالت – روبروي پارك تابان  
علم و ايمان دخترانهاشرف زاویهاشرف زاویه77375094-77371854تهرانپارس خ 216 شرقي پ78 
علويهافسانه کردبچه مولاییافسانه کردبچه مولایی77321875تهرانپارس بلوار پروين 216 شرقي پ 23 
مينوفرانک صفائیفرانک صفائی77890084-77890839نارمك فرجام غربي نبش م 57 
نداي زهرا (س)شكوفه راد ناصرفاطمه فرقاني نژاد22943179-22930965 خ پاسداران –م هروي جنب پاساژ گلستان پ 104 
وزرات امور خارجهفاطمه میرزایی مهرآبادیپري سيما اشتهاردي22544622پاسداران گلستان3 پ44