چهار شنبه 15 تیر ماه سال 1401
Wednesday, July 6, 2022
Login
ز- کمیته تحقیق و توسعه
1- ارائه راهکارهای توسعه کمی و کیفی مدارس غیر دولتی و ارائه آن به مراجع ذیربط.
2- اهتمام در جهت اجرای هر چه بهتر قوانین و مصوبات در زمینه حمایت از مدیران و موسسان مدارس غیر دولتی.
3- ارائه پیشنهادات جهت عملکرد مدارس غیر دولتی در برنامه چهارم و پنجم توسعه.
4- طرح مسائل و مشکلات و ارائه طریق جهت رفع موانع و مشکلات جهت ارتقای کیفی مدارس در برنامه پنجم توسعه.
5-شناسایی راه های مناسب جهت ارتباط با نهادها، سازمانها و ... در خصوص جلب مشارکت آنان در تأمین و راه اندازی مدارس غیر دولتی.
6- بررسی میزان مساعدت نهادهای خارج از آموزش و پرورش مانند بانک ها و وزارت مسکن و شهر سازی به مدارس غیر دولتی و ارائه آن به اداره کل مدارس غیر دولتی.
7- بررسی موانع و مشکلات توسعه مدارس غیر دولتی با نگاه به قانون تأسیس مدارس غیر دولتی و ارائه آن به اداره کل مدارس غیر دولتی.
8- بررسی میزان موفقیت طرح رافع در مدارس غیر دولتی.
9- بررسی وضعیت شغلی اولیای دانش آموزان مدارس غیر دولتی و شهریه های پرداختی آنان.
10- بررسی وضعیت مدارس غیر دولتی در رابطه با تأمین نظرات، خواسته ها و انتظارات دانش آموزان و اولیای دانش آموزان.
11- بررسی مشکلات در امر راه اندازی مدارس غیردولتی.
12_ بررسی میزان موفقیت دانش آموزان مدارس غیردولتی در راهیابی به موسسات آموزش عالی در مقایسه با مدارس خاص مانند شاهد، تیزهوشان، نمونه دولتی، و ... .
13- بررسی وضعیت شغلی موسسان مدارس غیردولتی.
14- آگاه دادن به دبیران و معلمین جهت تأسیس مراکز غیردولتی.
15- فراخون مقاله در تأیید و فواید حضور فرهنگ مشارکت در امر آموزش.
16- برگزاری همایش های استانی جهت تنویر افکار مردم برای ایجاد مدارس غیردولتی.
17- تشویق ارگان ها به تشکیل موسسات خیریه جهت دایر کردن مدارس غیردولتی.
18- حمایت از مدارس غیردولتی تازه و پویا.