دو شنبه 5 مهر ماه سال 1400
Monday, September 27, 2021
Login
ر- کمیته خدمات اداری و مالی
1- همکاری با اداره کل جهت رفع مشکلات موسسان در مورد وام.
2- هماهنگی و همکاری با اداره محترم کل جهت جذب دانش آموزان متسعد و مستضعف.
3- بررسی و رفع مضایق در زمینه مسائل واگذاری زمین و احداث مدارس با همکاری اداره کل.
4- توسعه نمایشگاه های خاص برای معرفی نقش حقیقی مدارس غیردولتی.
5- اهتمام در جهت تشکیل صندوق حمایت از مدارس غیردولتی.
6- ارائه راه کارهای علمی جذب حمایت های مالی دولت کریمه.
7- ایجاد راه کارهای مناسب برای حمایت از موسسین.
8- تشکیل کمیته های استانی جهت بررسی مشکلات مالی و آموزشی با سرکشی و تشکیل جلسات با موسسین و ارائه راهکارهایی در جهت کمک دهی مالی به مدارسی که ضعف مالی دارند.