شنبه 16 مهر ماه سال 1401
Saturday, October 8, 2022
Login
ب- کمیته خدمات آموزشی
1- ایجاد زمینه برای تبادل تجربیات معلمان و استفاده از روشهای فعال و مناسب به منظور بهبود شیوه های یاددهی - یادگیری.
2- ارائه طرح ها و روش های جدید و پژوهش نتایج آن روش ها و ارائه آن به مراکز علمی و پژوهشی آموزش و پرورش.
3- ارائه روشهای علمی تدریس از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون، ویدئو، اوپک و اورهد، میکروسکوپ، تلسکوپ و غیره.
4- اهتمام در جهت تقویت فرهنگ استفاده از ابزار و و سایل آموزشی و کمک آموزشی و بهره جستن بهینه از امکانات و منابع موجود.
5- شناسایی مسائل و مشکلات و نارسائیهای آموزشی و پرورشی و ارائه راه کارهای مناسب برای اصلاح و توسعه نظام تعلیم و تربیت کشور.
6- شناسایی و معرفی مراکز علمی، فرهنگی و هنری و صنعتی به مراکز آموزشی جهت بازدید معلمان به همراه دانش آموزان کلاس.
7- ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت کشف استعدادهای نهفته در رشته های مختلف از طریق بکارگیری آخرین روشها و فنون جدید آموزشی و تشویق دانش آموزان به مسئولیت پذیری فردی در فرآیند یادگیری.
8- تقویت جلسات شورای دبیران و کیفی شدن جلسات.
9- ایجاد رقابت های سالم آموزشی و پرورشی و خلاقیت و نوآوری در واحدهای آموزشی به منظور جذب بیشتر دانش آموز.
10- انتشار نشریات و جزوات در زمینه های مختلف فرهنگی، هنری، علمی، تربیتی و جلب مشارکت در آموزش.
11- برگزاری مسابقات بنیه علمی در مقاطع و پایه های مختلف آموزشی.
12- ارائه راهکارهای علمی جهت کاهش افت تحصیلی.
13- راه اندازی آزمایشگاه ها، کارگاه ها و کتابخانه های مرکزی در سطح استان با مساعدت صندوق تعاون.
14- فراهم نمودن شرایط مساعد جهت پرهیز از طبقاتی شدن آموزش.
15- حمایت از طرح مدرسه محوری در مدارس غیر دولتی و ارائه الگوهای (مدیریت مطلوب و ارائه الگوی آموزش برتر)
16- تهیه طرح در زمینه ابتکارات خاص نو آوری های آموزشی توسط شورا و ارائه آن به اداره کل جهت تقویت بنیه آموزشی مدارس.
17- تماس با نخبگان و روشنفکران و صاحب نظران استان حهت تشکیل شورا با گروه برنامه ریزی خاص مدارس غیر دولتی با هدف تقویت بنیه علمی این مدارس.
18- ایجاد روحیه اعتماد به نفس از طریق تشویق و تمجید.