شنبه 16 مهر ماه سال 1401
Saturday, October 8, 2022
Login
اخبار
1 2 3 4 5  more.. 
1395/08/04
برنامه ریاضی ششم
برنامه ریاضی ششم آبان 95

1395/08/04
برنامه ریاضی دهم
برنامه ریاضی دهم آبان 95

1395/08/01
بدوخدمت معلمان
برنامه بدو خدمت معلمان آبان 95


اطلاعیه های آموزشگاه های آزاد
1 
1393/06/13
دانلود فایلهای مربوط به درس مطالعات اجتماعی
مطالعات اجتماعی پایه چهارم

1391/05/25
الزامات اجرایی آموزشگاه های آزاد
با عنایت به گزارش ناظران محترم از عملکرد آموزشگاه های آزاد و در جهت تکریم ارباب رجوع موارد ذیل ...

1391/05/25
نظارت بر فعالیت های آموزشگاه های علمی و آزاد و زبان های خارجه
نظارت بر فعالیت های آموزشگاه های علمی و آزاد و زبان های خارجه